Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

ONZE PROJECTEN

De projecten van de Gebiedscoöperatie zijn zeer uiteenlopend, zowel qua omvang als qua inhoud. Van een supersnel glasvezelnetwerk tot toekomstbestendig wonen, en van nieuwe culturele activiteiten tot goed voedsel uit de eigen regio. Het kan gaan om eenvoudige, kortlopende activiteiten, maar ook om complexe meerjarige programma’s.

Ook hier gaat het om samenwerking en inspelen op veranderingen. We hebben een aantal thema’s gekozen waarop we actief investeren. Deze zijn hieronder nader toegelicht. Echter, er is veel mogelijk! Heb jij een idee of wil je meedoen aan één van onze projecten, ook als deze niet direct onder een thema vallen, neem dan contact met ons op.

Onze Thema's

AGRO & FOOD

Meer info

Boer, Burger & Biodiversiteit

Meer info

Circulaire Economie

Meer info

Energie

Meer info

Leefomgeving

Agro & Food

Onderwerpen die bij dit thema aan de orde komen zijn bodemgebruik, ketenverkorting en gezonde voeding. Door voedsel in de regio te produceren zorgen de betrokken partners samen voor verser voedsel en minder belasting van de omgeving. De Gebiedscoöperatie is initiator van nieuwe projectlijnen en aanjager van samenwerkingsverbanden om deze te lanceren.  

Dubbel Drents Producten

Het produceren en verkopen van producten in de regio leidt tot minder transport- en distributiekosten en een meer duurzame wijze van produceren. De regionale verkoop van eigen producten versterkt de regionale economie. Door in de regio te produceren wordt de CO2 uitstoot verlaagd. Een win-win situatie!

Dubbel Drents Goed

Samenwerken loont! Op het gebied van ketenverkorting worden steeds meer initiatieven ontwikkeld die overlap vertonen. Hierop is regie nodig en is samenwerking wenselijk.

RIF: Korte Keten en Professionalisering

De vraag naar gezond voedsel groeit al jaren. Biologische- en streekproducten zijn niet meer weg te denken uit de schappen. Maar we kunnen nog een stapje verder: van Boer tot Bord. Wat is er nu mooier dan te kunnen zeggen dat het brood dat je eet, van de graanvelden buiten het dorp komt? Een korte keten is belangrijk en een coöperatieve aanpak kan hierbij helpen.

Stropharia

Steeds meer agrariërs schakelen om van traditionele naar biologische landbouw. Maar ook binnen de biologische landbouw is een transitie gaande. Was vroeger iets biologisch als er met biologische bestrijdingsmiddelen werd gewerkt, nu zijn er onderzoeken gaande om ook in het agrarisch bedrijf circulair te gaan werken. Dit schept nieuwe mogelijkheden in afzet en bevordert de duurzaamheid van de regio.

Boer, burger en Biodiversiteit

De landbouw ontwikkelt zich in een hoog tempo. Bewust produceren stelt steeds nieuwe eisen aan agrarische ondernemers. De Gebiedscoöperatie heeft samen met belanghebbenden inhoud gegeven aan een toekomstgericht plan voor landbouwontwikkeling in de regio.

Regio Deal

Door verandering in omgeving en technieken kan de landbouw alleen nog maar produceren als dit op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Vanuit het rijk is hiervoor een speciaal programma opgesteld. Wij willen hier graag aan meedenken. Hoe kun je het productieproces binnen de landbouw zo inrichten, dat het maatschappelijk en sociaal aanvaardbaar is? En zo, dat het tegelijkertijd ook voldoende bestaansmiddelen biedt voor de agrarische ondernemer?

Circulaire economie

Dit thema heeft betrekking op het sluitend maken van kringlopen. Hierbij valt te denken aan het verwerken van bermgras tot plaatmateriaal of het omgaan met biologisch afbreekbare brandstoffen in ons woon- en leefgebied. De Gebiedscoöperatie brengt producenten, verwerkers en afnemers samen om dit verder te ontwikkelen.  

Verwaarden Groene Reststromen

Eén van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw is het efficiënter omgaan met grondstoffen. De circulaire economie kan hierbij een antwoord bieden. Door afvalstoffen te hergebruiken als grondstof, wordt er minder een beroep gedaan op de natuurlijke bronnen. Ook is het goed voor de biodiversiteit. Optimaal gebruik van (groene) restmaterialen is daarom een belangrijk duurzaamheidsthema voor de komende jaren. Eén van deze restmaterialen is bermgras.

energie

Binnen dit thema onderzoeken we of en hoe energie op een milieuvriendelijke en duurzame manier kan worden opgewekt, maar ook hoe de transitie naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem, kan worden vormgegeven. We hebben samen met leveranciers en gebruikers een aantal pilots opgezet. 

Energie

Het klimaat verandert wereldwijd,. In 2050 moet de energievoorziening in Nederland klimaatneutraal zijn. Dit vraagt om een andere vorm van energievoorziening. Door over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, kan dit winst opleveren voor gezondheid, veiligheid en natuur. Deze noodzakelijke energietransitie zal een aantal jaar in beslag nemen.

Leefomgeving

Veel mensen hebben de wens om gedurende hun leven in de eigen regio te blijven wonen en werken. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat voorzieningen voor jong en oud op peil blijven. Wij werken samen met zorg- en culturele instellingen, gemeenten, ondernemers en burgers om gebouwen een goede bestemming te geven, een gezonde leefstijl te stimuleren en mensen actief deel te laten nemen in het maatschappelijke verkeer. 

CultuurExplosie De Wolden

Cultuur bindt en verbindt, vraagt om en zorgt voor creativiteit en speelt op die manier een belangrijke rol in de leefbaarheid van regio’s en dorpen. Wij spelen hierin graag een rol!

EHEALTH

Zuidwest-Drenthe is een gebied waar mensen graag blijven wonen. Ze voelen zich verbonden met hun buurt en genieten van de rust en de omgeving. Grotere steden waar je alles vindt wat je nodig hebt zijn dichtbij. Deze mensen worden steeds ouder en we willen ze zo lang mogelijk gezond en gelukkig houden. Wij werken graag samen met zorginstellingen, gemeenten en ondernemers om zorg en goede voeding samen te brengen, een gezonde leefstijl te stimuleren en mensen weer actiever deel te laten nemen in hun gemeenschap.