Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

DE MENSEN ACHTER DE COÖPERATIE

We werken met een kleine groep mensen, die bevlogen en gedreven zijn en die geloven dat een coöperatieve manier van werken de regio kan verbeteren. Zij worden ondersteund door een bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van onze leden.

Ons team

Omdat wij onze middelen zo goed mogelijk willen inzetten, werken we met een kernbezettting. Onze medewerkers zijn flexibel en breed inzetbaar. Voor de projecten worden tijdelijke teams ingericht, waarbij we op zoek gaan naar specialisten voor het betreffende project. Daarnaast maken wij graag gebruik van de ondersteuning van studenten (van VMBO tot WO-niveau) en is er ruimte voor mensen die een werkervaringsplaats zoeken. 

Jacob Heitman

Directeur

Jan van Goor

Coördinator

Hellen Brocken

Backoffice

Sanne Hiemstra

Projectleider DDG

Robert Ekkelenkamp

Projectleider VGR

Eveline De Kock

Landschapsarchitect

Ons bestuur

De Algemene Leden Vergadering heeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur. Deze bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en drie leden. Samen met andere leden vormen zij het Algemeen Bestuur, dat wordt ondersteund door meerdere adviseurs.

Jannes Oosterveld

Voorzitter
voormalig directeur DOC KAAS

Gerrie Hempen-Prent

Algemeen Adjunct
wethouder gemeente De Wolden

Henry John Pos

Secretaris
directeur Bedrijven Rabobank

Eddy Veenstra

Penningmeester
directeur RENDO

Bert Groen

Lid Bestuur
voorzitter Ondernemersplatform De Wolden

Ton Stierhout

Lid Bestuur
programmadirecteur Terra MBO

Jan Wessel Huizing

Lid Bestuur
LTO Zuidwest Drenthe

Dick Dijkstra

Adviseur Bestuur
directeur Recreatieschap Drenthe

Gerard Schoep

Adviseur Bestuur
manager Arbeidszaken VGN
Jacob Heitman Directeur Gebiedscoöperatie

Jacob Heitman

Directeur

Onze maatschappij is op meerdere fronten volop in transitie. Gezien de omvang en de complexiteit ervan, ben ik ervan overtuigd dat we deze uitdagingen in gezamenlijkheid moeten aanpakken. De Gebiedscoöperatie is bij uitstek een geschikte organisatievorm om invulling te geven aan de uitdagingen, daar waar beleid/theorie met de praktijk wordt verbonden. Graag deel ik mijn kennis en kunde en ga ik de samenwerking aan. Want alleen kom je ver, maar samen kom je verder.

Jan van Goor Projectcoördinator Gebiedscoöperatie

Jan van Goor

Projectcoördinator

Ik wil graag werken aan een duurzame regionale economie en een leefbare omgeving. Waar we samen met Omwonenden, Ondernemers, Overheid en Onderwijs optrekken om dit te realiseren en om de transitie op allerlei gebied vorm te geven.

Daar sta ik voor en daar ga ik voor!

 

Sanne Hiemstra

Projectleider DDG 

Mijn achtergrond ligt in het sociale domein. Steeds weer valt het mij op hoe belangrijk de rol van leefomgeving en voeding is voor maatschappelijk welzijn. De laatste jaren heb ik mij hierin verdiept. Ik richt me daarbij op manieren om bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners te betrekken bij relevante ontwikkelingen. Daar past het project Dubbel Drents Goed perfect bij!

 

Robert Ekkelenkamp Projectleider VGR

Robert Ekkelenkamp

Projectleider

In de Gebiedscoöperatie werken ondernemers, onderwijs, overheden en omwonenden samen om de regio te versterken. De GCZWD maakt samenwerken makkelijker, waardoor partijen elkaar sneller vinden en elkaars kracht beter weten te benutten. Het enthousiasme dat daarbij vrijkomt spreekt mij enorm aan. Elkaars behoeften en belangen delen, samen projecten oppakken die de regionale economie en kennisniveau vergroten, drijven mij om mij in te zetten voor de GCZWD. Hierbij is duurzaamheid en circulariteit met maatschappelijke meerwaarde de leefwereld van de toekomst.

Eveline de Kock

Landschapsarchitect

Als landschapsarchitect ben ik immens geboeid door het begrip Ruimte. Naast de fysieke ruimte, het landschap, dorpen en steden, is ook de mentale ruimte van belang om transities samen vorm te geven. In deze tijd van fundamentele verschuivingen in hoe we samenwerken en hoe we het landschap richting de toekomst helpen ontwikkelen, is een faciliterende en positief stimulerende partij onmisbaar. Het herstel van verbindingen in het landschap begint bij het bouwen van nieuwe relaties tussen mensen en organisaties. Het landschap is wat ons verbindt. In die rol voel ik me thuis.
Jannes-Oosterveld Voorzitter Gebiedscoöperatie

Jannes Oosterveld

Voorzitter

Toen ik werd benaderd om voorzitter van de GCZWD te worden, heb ik meteen positief gereageerd. Het is fijn om op deze wijze, met de opgedane kennis en ervaring, iets te betekenen voor de regio en de samenleving waarvan je deel uit maakt. Het is heel inspirerend, dat je met een relatief kleine organisatie zo’n grote betekenis kan hebben bij het aanjagen van de economie en de leefbaarheid in Zuidwest Drenthe.

Gerrie Hempen Algemeen Adjunct Gebiedscoöperatie

Gerrie Hempen-Prent

Algemeen Adjunct

Gemeenten kunnen veel profijt hebben van de Gebiedscoöperatie. Zij brengen de partijen bij elkaar en dat is de reden dat ik in het bestuur zit. Want dat wat we hebben en ons in de toekomst nog mooie dingen kan opleveren, daar wil ik graag mijn best voor doen om dat te behouden. 
Mooi voordeel is dat je vroegtijdig betrokken bent bij interessante innovatieve ontwikkelingen.

Henry John Pos Secretaris Gebiedscoöperatie

Henry John Pos

Secretaris

Met mijn deelname aan de GCZWD wil ik graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio, het versterken van de regionale economie en het verbeteren van de leefomgeving van de inwoners in dit gebied.

Eddy Veenstra Penningsmeester Gebiedscoöperatie

Eddy Veenstra

Penningmeester

Ik geloof in nieuwe en bijzondere samenwerkingsverbanden om zaken voor elkaar te krijgen; met name van onderop. De Gebiedscoöperatie is daar een mooi voorbeeld van. Voor de energietransitie geldt, dat er innovatie in techniek plaatsvindt, maar ook in de wijze waarop we resultaten boeken. Daar kan de Gebiedscoöperatie een prima rol in spelen.

Bert Groen Lid Bestuur Gebiedscoöperatie

Bert Groen

Lid Bestuur

Ik vind het boeiend hoe door samenwerking van diverse partijen de krachten worden gebundeld en de mogelijkheden in het gebied worden verkend en benut. Dat zorgt voor verrassende oplossingen, versterkt het eigen gezicht en geeft zelfvertrouwen.
Ton Stierhout Lid Bestuur Gebiedscoöperatie

Ton Stierhout

Lid Bestuur

Het ontwikkelen en benutten van nieuwe kansen voor het gebied vraagt een goede samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en omwonenden (de vier O’s). Terra heeft zich daar, als groene onderwijsinstelling voor VMBO en MBO, altijd sterk voor gemaakt. Want wat is nu leerzamer voor studenten dan dat ze aan de slag kunnen met uitdagende, échte projecten in de regio waar ze zelf wonen? Dat hierdoor de beroepsbekwaamheid, het beroepsperspectief en de inzetbaarheid van onze afgestudeerden wordt verhoogd, heeft voor iedereen meerwaarde. Een verdere groei van de kring van samenwerkingspartners, die de focus hebben op voortdurende innovatie en die de onderlinge verbinding zoeken, is van belang. Dit leidt tot nieuwe inzichten en verbanden, waar zeker ook het onderwijs van kan profiteren én positief in kan bijdragen.       

Dick Dijkstra, Adviseur Bestuur Gebiedscoöperatie

Dick Dijkstra

Adviseur Bestuur

Gerard Schoep Adviseur Bestuur Gebiedscoöperatie

Gerard Schoep

Adviseur Bestuur

In mijn tijd als bestuurder bij ZZWD ben ik steeds meer gaan geloven in verbinding tussen organisaties, bedrijven en hun omgeving. De coöperatieve gedachte ‘samen ergens voor staan en gaan’ spreekt mij erg aan. 
Ik ben vanaf het begin betrokken bij de GCZWD en nog steeds draag ik graag mijn steentje bij, ook al is dat nu vanuit een andere rol.